Meniu Închide

ANUNȚ DE RECRUTARE A UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL – ADMINISTRATOR 4 STUDII SUPERIOARE

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3, în calitate de autoritate publică tutelară a demarat procesul de recrutare a unui membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.
Condiții generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

  1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România,
  2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
  3. Stare de sănătate corespunzătoare postului,
  4. Capacitate deplină de exercițiu,
  5. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 7 ani,
  6. Persoanele care, potrivit art. 6 din OUG nr.109/2011, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administratori,
  7. Să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege,
  8. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau întreprinderi publice.
    Conditii specifice: