Meniu Închide

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POSTURILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L.

Primăria Sector 3 anunţă declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L.. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al societății. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
1. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Candidaţii pe care dorim sa îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:
A. Condiții de participare comune pentru posturile de administrator:
a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
b) cunosc foarte bine limba română (citit, scris și vorbit);
c) sunt absolvenți ai unui program de studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniile științe inginerești, economic sau
juridic;
d) nu se află în conflict de interese care să îi facă incompatibili cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administraţie al societății ;
e) nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndiplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii (OUG nr. 109/2011 art. 30, alin. 9);
f) nu au fost condamnați definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;

g) g) nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege;
h) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
i) au capacitate deplină de exerciţiu;
j) sunt apți din punct de vedere medical;
k) declară pe propria răspundere ca nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016;
l) au cel putin 8 ani vechime în muncă în domeniul studiilor superioare absolvite (cel puțin 5 ani vechime în muncă în domeniul studiilor superioare absolvite pentru absolvenții de studii superioare în domeniul economic sau juridic) și competente profesionale dovedite prin experiența de cel puțin 3 ani de administrare sau conducere dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau din sectorul privat (O.U.G. nr. 109/2011 art. 28, alin. 1). – acest criteriu se aplică și absolvenților de studii superioare in domeniile economic sau juridic.
B. Conditii de participare specifice pentru posturile de administrator:
– administrator 1: studii superioare juridice și experiență în domeniu de minim 5 ani;
– administrator 2: studii superioare economice și experiență în domeniu de minim 5 ani
– administrator 3: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent
2. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ
Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 17.02.2022, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona următorul text: „Candidatură pentru Consiliulul de Administraţie al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L./ [Numele şi Prenumele candidatului]” la sediul Primariei Municipiului Sectorului 3, din București, Calea Dudeşti nr. 191, sector 3. Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai-sus menţionată.
3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII
Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a. Opis documente;
b. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
c. Adeverință medicală;
d. Cazierul judiciar;
e. Cazier fiscal;

f. Copii ale documentelor care atestă îndeplinirea criteriilor din anunţ, respectiv:
(1) Copia actului de identitate;
(2) Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
(3) Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
(4) Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă,
contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)
g. Formulare:
(1) F1 – Cerere de înscriere;
(2) F2 – Declaratie privind cazierul judiciar;
(3) F3 – Declaratie privind cazierul fiscal;
(4) F4 – Declaratie privind statul de independent conform art. 138, alin.2 din legea 31/1990 privind societatile;
(5) F5 – Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/incompatibilitate;
(6) F6 – Declaratie privind situatiile prevazute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare;
(7) F7 – Declaratie privind apartenenta la consiliile de administratie conform art. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare;
(8) F8 – Declaratie pe proprie raspundere;
(9) F9 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar;
(10) F10 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
(11) F11 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
(12) F12 – Declarația de interese.
h. Declarația de intenție
Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet : https://www.primarie3.ro și https://www.acs3.ro
În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.
4. CRITERII DE SELECŢIE
Principalele criterii de selecție folosite în aceste etape sunt:

1. COMPETENȚE
A. SPECIFICE SECTORULUI
B. DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ
C. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
D. SOCIALE ȘI PERSONALE
2. EXPERIENȚĂ
E. EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ RELEVANTĂ
3. ALINIERE
F. ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
4. TRĂSĂTURI COMPORTAMENTALE
COMPORTAMENT ȘI ATITUDINE SPECIFICĂ PROFILULUI DE
MEMBRU CA
5. ALTE INFORMAȚII
a. Depunerea declarației de intenţie
Pentru elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de către Primăria Sectorului 3 pe pagina proprie de internet, precum și pe pagina de internet al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L şi toate informaţiile publice disponibile despre contextul actual al companiei. Formatul declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Depunerea acestui document se face în plic închis la sediul Primăriei Sectorului 3 din Calea Dudești nr. 191 – registratură – sau pot fi trimise prin poștă cu mențiunea pe plic „Declaraţie de Intenţie, Nume Prenume, – ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L.”
b. Comunicarea cu candidaţii
Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.
c. Contestaţii
Legislaţia de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de (evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 SRL Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.
Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.
d. Protecția datelor personale
Acest proces de recrutare și selecție descris în detaliu mai sus, se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:
i. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
ii. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către expert, de către reprezentanții Primăriei Sectorului 3 sau reprezentanții ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L în scopul selectării celui mai competent și mai motivat candidat care să ocupe funcția de membru în Consiliul de Administrație.
iii. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la un an de la data nominalizării.
iv. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
v. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.
vi. Oricând un candidat decide să se retragă din acest proces de recrutare și selecție, ne vom asigura că datele sale personale vor fi șterse din baza noastră de date în conformitate cu prevederile legale în domeniu.